Reglementen

Elke vereniging heeft Statuten. Dat is vooral belangrijk bij jaarvergaderingen. De statuten die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken zijn opgenomen in het Huishoudelijk reglement. De vereniging voldoet ook aan de wettelijke privacy voorwaarden, die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vindt hier het Privacy reglement van de vereniging. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (conform artikel 19 van de Statuten) Het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 19 november 2010.

VERENIGING

 • Het verenigingsjaar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober het jaar daarop.
 • Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen.
 • Jaarlijks vindt in de maand november de algemene ledenvergadering plaats.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 • In de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van activiteiten en financiën in het afgelopen verenigingsjaar. Tevens vindt er de (her)verkiezing plaats van het bestuur.
 • Kandidaten voor het bestuur dienen tenminste 7 dagen voorafgaande de vergadering door tenminste 5 seniorleden aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
 • Alleen de voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door het bestuur toegewezen.
 • Elk jaar treden 2 bestuursleden volgens een vastgesteld rooster af; zij zijn echter wel herkiesbaar.
 • Alle besluiten in de algemene ledenvergadering worden door meerderheid van stemmen genomen; daartoe moet wel tenminste 10% van de leden aanwezig zijn.
 • Het bestuur overlegt met de parkbeheerder over de tarieven en zal deze half oktober publiceren. Daarna zullen ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

 

LIDMAATSCHAP

 • Aanmelding door nieuwe leden dient plaats te vinden door het invullen van een door de vereniging beschikbaar gesteld formulier
 • Dit formulier bevat in ieder geval de volgende gegevens: (roep)naam, adres, geslacht, geboortedatum, soort lidmaatschap en abonnement, telefoonnummer, email adres, wenselijkheid tennistraining, eerder lidmaatschap, speelserkte en een pasfoto.
 • Nieuwe leden ontvangen van de secretaris een informatiepakket en een afschrift van het huishoudelijk reglement.
 • De beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 november schriftelijk aan de secretaris bekend gemaakt worden.
 • Leden die tijdelijk hun lidmaatschap opzeggen (voor maximaal 1 jaar) hoeven niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.

 

CONTRIBUTIE

 • De contributie dient voor 1 november van het verenigingsjaar te worden voldaan; leden die te laat betalen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht en mogen pas spelen als het lidmaatschap is betaald.
 • De lidmaatschapspassen van de knltb zullen pas naar de leden worden opgestuurd als de contributie is voldaan.
 • Leden die de verschuldigde contributie na diverse verzoeken toch weigeren te betalen zullen conform de knltb richtlijnen door een incassobureau worden benaderd.
 • Leden die in de loop van het verenigingsjaar lid worden krijgen korting: 25% vanaf half juni en 50% vanaf half augustus.
 • Leden die meedoen aan de knltb competitie dienen hiervoor een aparte bijdrage te betalen voor extra ballen, extra baangebruik en inschrijfgeld bij de knltb.

 

ACTIVITEITEN

 • Er is een technische commissie, die de verschillende activiteiten van de vereniging organiseert of coördineert.
 • De vereniging neemt deel aan de knltb competitie en heeft elk tennisseizoen tenminste een lentetoernooi, clubkampioenschappen, een kruikentoernooi, een herfsttoernooi en een midwintertoernooi.
 • Elke dinsdagavond worden de leden door de vereniging ingedeeld; hiervoor worden banen beschikbaar gesteld.

 

BAANGEBRUIK

 • Er wordt in aaneengesloten perioden van 45 minuten gespeeld.
 • Bij een verzoek om te wisselen wordt direct aan het verzoek voldaan.
 • Bij grote drukte dient volgens de voorschriften van het park met pasjes te worden afgehangen.
 • De vereniging stelt jaarlijks de ballen beschikbaar voor de competitie en de clubkampioenschappen.
 • Bij deelname aan de competitie is een bijdrage verschuldigd wegens de kosten voor de door de vereniging geleverde ballen en het aan de KNLTB verschuldigde inschrijfgeld.